SANEFIT

ZESPÓŁ

mgr inż.

Michał Sobieraj

specjalista ds. bezpieczeństwa żywności

Michał Sobieraj

specjalista ds. bezpieczeństwa żywności

mgr inż.

10 lat pracy jako pracownik Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej

w Lublinie i Krakowie, Odział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku

WYKSZTAŁCENIE

  • Szkoła Zawodowa w zawodzie Piekarz – uzyskanie tytułu MISTRZA
  •  Technikum Technologii Żywienia

           –  Zawód: Technik Technologii Żywienia

           –  Specjalność: Żywienie Zbiorowe Otwarte/ Zamknięte

  • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 

           –  Magister Inżynier Technologii Żywności i Żywienia Człowieka

           –  Specjalność: termoplastyczna obróbka żywności

Szkoła Zawodowa w zawodzie Piekarz – uzyskanie tytułu MISTRZA

 

Technikum Technologii Żywienia

 –  Zawód: Technik Technologii Żywienia

–  Specjalność: Żywienie Zbiorowe Otwarte/ Zamknięte

 

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 

–  Magister Inżynier Technologii Żywności i Żywienia Człowieka

–  Specjalność: termoplastyczna obróbka żywności

Prywatnie zapalony miłośnik motoryzacji 

Doświadczenie i Pełnione Obowiązki

Ocena zakładów w zakresie układu funkcjonalnego i wyposażenia w oparciu o przepisy prawa żywnościowego celem wydania decyzji zatwierdzającej planowany przedmiotowy zakład

Kontrola wdrażania systemu jakości zakładów żywności i żywienia:
HACCP w oparciu o przepisy prawa żywnościowego dostosowanego do SANEPIDU

Kontrola stanu sanitarno – higienicznego obiektów żywienia, żywności, materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością oraz kosmetyków w oparciu o przepisy prawa żywnościowego

Udział w dochodzeniach i opracowaniach ognisk zbiorowych
zatruć pokarmowych

Nadzór nad importem żywności oraz materiałów i wyrobów do
kontaktu z żywnością

Opracowywanie danych dotyczących zgłoszeń alarmowych o produktach niebezpiecznych w ramach systemu wczesnego ostrzegania RASFF

Nadzór nad jakością zdrowotną produkowanych i wprowadzanych do obrotu środków spożywczych z uwzględnieniem stosowanych substancji dodatkowych dozwolonych i warunków określonych w decyzjach Głównego Inspektora Sanitarnego

Ocena jakości zdrowotnej żywności produkowanej i wprowadzanej do obrotu handlowego w aspekcie urzędowej kontroli żywności oraz krajowego monitoringu

Prowadzenie czynności kontrolnych w obiektach typu żywnościowo – żywieniowych, produkujących materiały i wyroby do kontaktu z żywnością oraz kosmetyki w oparciu o przepisy prawa żywnościowego

Prowadzenie odpowiedniej dokumentacji dotyczącej postępowania administracyjnego w administracji zgodnie z procedurą i przepisami prawa żwynościowego

Kwalifikacje i Umiejętności

  • inżynieria procesowa, chemia żywności, analiza instrumentalna żywności, technologie wybrane, technologia mleka, przetwórstwo mleka i reologia żywności, przechowalnictwo i opakowania żywności, systemy zapewniania jakością
  • wykonywanie analiz laboratoryjnych, obsługa sprzętu (m.in. różnego rodzaju chromatograf, spektrofotometr, , wirówki, sprzęt do elektroforezy, reometr ) nauka dobrych praktyk higienicznych (GHP- dobra praktyka higieniczna /good higenic practice/, GMP – dobra praktyka produkcyjna /good manufacturing practice/, GLP – dobra praktyka laboratoryjna /good laboratory practice/ oraz zasad systemu HACCP /Hazard Analysis Critical Control Points/ wg normy ISO 9001;
  • sterowanie jakością w warunkach produkcji i dystrybucji żywności w dużych i średnich przedsiębiorstwach oraz w produkcji marginalnej, lokalnej i ograniczonej (MLO)

mgr inż.

Anna Ziętara

rzeczoznawca ds. sanitarnohigienicznych

Anna Ziętara

Rzeczoznawca ds. sanitarnohigienicznych

mgr inż.

Przez 14 lat związana z Państwową Inspekcją Sanitarną.

WYKSZTAŁCENIE

  • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki  

          –  Wydział Inżynierii Lądowej

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

–  Wydział Inżynierii Lądowej

uprawnienia

uprawnienia

  • 2016 r. – uzyskanie uprawnień Rzeczoznawcy ds. sanitarnohigienicznych

2016 r. – uzyskanie uprawnień Rzeczoznawcy ds. sanitarnohigienicznych

W 2020 r. dołączyła do zespołu Sanefit, gdzie odpowiada za

uzgodnienia projektów

W 2020 r. dołączyła do zespołu Sanefit, gdzie odpowiada za uzgodnienia projektów

Prywatnie ogromna miłośniczka książek, którym poświęca

każdą wolną chwilę

Prywatnie ogromna miłośniczka książek, którym poświęca każdą wolną chwilę

Doświadczenie i Pełnione Obowiązki

Udział w procedurze oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Opiniowanie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych

Udział w procedurze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko: uzgadnianie zakresu i stopnia informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko, opiniowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,

Wydawanie opinii, zaświadczeń o spełnianiu w obiektach wymagań fachowych i sanitarnych na podstawie przepisów szczególnych.

Kontrolowanie spełnienia wymagań higienicznych i zdrowotnych przy dopuszczaniu do użytkowania obiektów budowlanych

mgr inż.

Agata Stojko

technolog żywności i żywienia człowieka

Agata Stojko

technolog żywności i żywienia człowieka

mgr inż.

Ponad 11 lat pracy w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Świdniku i Lublinie

Ponad 11 lat pracy w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Świdniku i Lublinie

WYKSZTAŁCENIE

  • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie  

          –  Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

          –  Magister Inżynier Technologii Żywności i Żywienia Człowieka

          –  Specjalność: Żywienie Człowieka i Dietetyka

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie  

–  Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

–  Magister Inżynier Technologii Żywności i Żywienia Człowieka

–  Specjalność: Żywienie Człowieka i Dietetyka

kwalifikacje

  • Kurs pedagogiczny przeprowadzony przez Niepubliczną Placówkę Kształcenia Ustawicznego 32-700 Bochnia ul. Pod Lipką 5

Kurs pedagogiczny przeprowadzony przez Niepubliczną Placówkę Kształcenia Ustawicznego 32-700 Bochnia ul. Pod Lipką 5

Agata Mazurek

Doświadczenie i Pełnione Obowiązki

Przeprowadzanie czynności kontrolnych w obiektach żywnościowo-żywieniowych

Ocena jakości zdrowotnej żywności produkowanej i wprowadzanej do obrotu w aspekcie urzędowej kontroli żywności

Prowadzenie dokumentacji dotyczącej postępowania administracyjnego i egzekucyjnego w administracji zgodnie z procedurą

Przygotowywanie dokumentacji nadzorowanych obiektów do przekazania do archiwum zakładowego

Przeprowadzanie ocen żywienia i ocen jadłospisów dla dzieci uczęszczających do placówek oświatowych i żłobków

Udział w dochodzeniach i opracowaniach ognisk zbiorowych zatruć pokarmowych

Posiadamy dwa oddziały

Na co dzień działamy w całej Polsce!

CHCESZ O COŚ ZAPYTAĆ?

Zadzwoń do Nas!

Oddział w Krakowie

Michał Sobieraj+48 500 075 771

Konsultacje i uzgadnianie projektów

Anna Ziętara +48 600 542 531  

Oddział w Lublinie

Agata Stojko +48 730 277 044

Możesz też napisać!